GEDRAGSCODE
Stichting Welzijn Molenlanden is een welzijnsorganisatie die werkt met en voor mensen. Deze positie brengt verantwoordelijkheden met zich mee, onder andere met betrekking tot het gedrag van medewerkers en vrijwilligers. Gedrag richting onze klanten, onze samenwerkingspartners, maar ook gedrag naar elkaar.

Het doel van de gedragscode is het vastleggen en uitdragen van de normen die gehanteerd worden bij het beoordelen van gedrag van vrijwilligers en medewerkers en het gedrag van anderen.

KERNWAARDEN
Verbindend, vernieuwend, ondernemend, betrokken en betrouwbaar zijn onze kernwaarden. We hebben, passend bij deze kernwaarden, een aantal algemene gedragsregels uitgewerkt die betrekking hebben op zowel de relatie met onze klanten als onderlinge contacten. Bij klachten van medewerkers en klanten omtrent de naleving van deze gedragscode hanteren wij onze klachtenprocedure.

Grenzen in het contact tussen medewerkers, vrijwilligers en klanten zijn niet eenduidig. Elk persoon is uniek en vraagt om of hanteert een eigen wijze van contact. Dat maakt dat hierover nooit exacte grenzen kunnen worden afgesproken die voor alle individuen en in alle situaties gelden.
Wanneer je bij ons komt werken, als medewerker of vrijwilliger, vragen wij je onze gedragscode goed door te nemen. Met het ondertekenen van het arbeidscontract of de vrijwilligersovereenkomst verklaar je dat je de gedragscode gezien hebt en volgens de uitgangspunten van deze gedragscode zult handelen.

ALGEMENE GEDRAGSNORMEN
Elke vrijwilliger en medewerker zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen een ieder zich veilig en gerespecteerd voelt.

Handelingsafspraken voor medewerkers zijn;

  • Handelen met respect voor ieders afkomst, geaardheid, sekse, levensbeschouwing en leeftijd.
  • Respecteren van het privéleven en waardigheid van de persoon waarmee je in aanraking komt.
  • Nalaten van handelingen die kunnen worden beschouwd als ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend. Bij de bepaling of een handeling ongewenst is, is de subjectieve beleving van de betreffende persoon doorslaggevend. Wat voor de ene persoon gewenst is, kan door een ander als ongewenst worden beschouwd.
  • Onthouden van elke vorm van seksuele toenadering en misbruik ten opzichte van klanten of personen waarmee samengewerkt wordt. Seksuele toenadering wordt beschouwd als grensoverschrijdend gedrag en is daarmee voor Welzijn Molenlanden ontoelaatbaar.
  • Verplichting om kwetsbare, minderjarige of oudere personen naar vermogen te beschermen tegen alle vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er zal actief op toegezien worden dat gedragsregels door iedereen, die bij deze persoon is betrokken, worden nageleefd.
  • Het doen van een melding bij de directeur van Welzijn Molenlanden bij ongepast gedrag, welke niet in overeenstemming is met deze gedragscode, en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Van alle (vrijwillige) medewerkers wordt verwacht dat zij alert zijn op signalen (en de grenzen) van anderen en dat zij, indien nodig, hun eigen grenzen aangeven.
  • Desgevraagd afleggen van verantwoording over eigen handelen.

AFSPRAAK IS AFSPRAAK
Gemaakte afspraken komen we na, tenzij overmacht of onvoorziene omstandigheden dit onmogelijk of ongewenst maken. In dat geval leggen we dit tijdig uit. De oude afspraak blijf in stand totdat een nieuwe afspraak is gemaakt.

TRANSPARANTIE
Wanneer er gevraagd wordt uit te leggen waarom wij iets wel of niet doen, dan leggen we dit uit. Vanzelfsprekend doen we dit met inachtneming van privacyregels en met gevoel voor de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie. We zijn hierin bereid om anderen onze werkwijze te laten zien en beschouwen vragen hierover als verzoeken om informatie en niet als ongewenste inmenging.

PRIVACY
Persoonsgegevens van beroepskrachten, klanten en vrijwilligers worden slechts gebruikt binnen de wettelijke kaders en enkel voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgesteld of verstrekt. Persoonsgegevens van betrokkenen worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de klant daarvoor toestemming heeft gegeven of hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

EIGENDOMMEN VAN ANDEREN
In alle gevallen respecteren wij de eigendommen van anderen. Goederen van anderen en bedrijfsmiddelen worden zorgvuldig behandeld. Bij het accepteren van goederen in bewaring of bruikleen beoordelen wij of wij kunnen instaan voor de zorgplicht die hieruit voortvloeit en worden afspraken schriftelijk vastgelegd.

MELDING VAN PROBLEMEN
Situaties die in strijd zijn met deze code dienen altijd bespreekbaar te zijn. In eerste instantie, en indien mogelijk, wordt het bij de direct betrokkene(n) zelf aangekaart. Als dit niet tot de gewenste opheldering leidt, dan meldt degene die de normoverschrijding constateerde, na voorafgaande mededeling aan betrokkene, dit bij het bestuur van de stichting.

OMGANG MET KLANTEN EN ANDEREN
Wij zijn te allen tijde aanspreekbaar op de kwaliteit en het gedrag van onze (vrijwillig) medewerkers.
De organisatie zal signalen en klachten op dit gebied serieus onderzoeken en, waar nodig en mogelijk, maatregelen nemen.

PROFESSIONELE UITSTRALING
De (vrijwillig) medewerker vertoont geen aanstootgevend gedrag in houding, woord en kleding.

RELATIE MET DE KLANT
Het is de (vrijwillig) medewerker niet toegestaan om met een klant waarmee hij een dienstverlenings-/werkrelatie heeft een seksuele of anderszins affectieve relatie aan te gaan ten tijd van de samenwerking / dienstverlening. Als een (vrijwillig) medewerker een familierelatie of een vertrouwensrelatie heeft met een klant of bezoeker, dan dient hij hiervan melding te doen aan onze directeur. Inclusief overweging om begeleiding van de klant over te dragen aan een collega.

AANNEMEN VAN GELD EN/OF GESCHENKEN
Het kan voorkomen dat een klant of bezoeker zijn waardering kenbaar wil maken met een geschenk. Echter er worden geen geschenken in vorm van geld aangenomen van klanten of derden.

KLACHTEN VAN KLANTEN EN ANDEREN
Klanten, vrijwilligers en derden kunnen Welzijn Molenlanden aanspreken op de naleving van deze code. Bij klachten over het gedrag van een (vrijwillig) medewerker kunnen zij zich wenden tot de directeur, zie ook onze klachtenprocedure.

ONGEWENST GEDRAG VAN KLANTEN EN ANDEREN
Wij verwachten van klanten, bezoekers en derden dat zij zich aan de beschreven gedragsregels conformeren. Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten vanuit onze organisatie zullen voorafgaand aan het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst kennis hebben kunnen nemen van de gedragscode. Normoverschrijdend gedrag kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot een bezoekverbod of het staken van de dienstverlening.

WERKRELATIE
Bij het aangaan, wijzigen of beëindiging van de werkrelatie tussen individuele persoon en Stichting Welzijn Molenlanden worden objectieve criteria gehanteerd en spelen verboden discriminatiegronden geen rol.

BEDRIJFSEIGENDOMMEN
De (vrijwillig) medewerker beheert die eigendommen welke door Welzijn Molenlanden aan hem zijn toevertrouwd zorgvuldig. Bij beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst levert de (vrijwillig) medewerker uiterlijk op de laatste werkdag alle eigendommen van de werkgever (sleutels, telefoon, laptop) in bij de directeur.

TELEFOON, INTERNET EN MAIL
Het telefoon-, mail- en internetsysteem van Welzijn Molenlanden is aan de medewerker beschikbaar gesteld voor zakelijk gebruik. Beperkt gebruik van deze bedrijfsmiddelen voor privédoeleinden is toegestaan. Het is niet toegestaan de bedrijfsmiddelen te gebruiken voor het bezoeken van internetsites met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende, (seksueel) intimiderende of aanstootgevende inhoud. De (vrijwillig) medewerker dient het risico op het ontvangen van een virus op zijn computer zo veel mogelijk te vermijden.

VERTROUWENSPERSOON
Stichting Welzijn Molenlanden maakt gebruik van een externe vertrouwenspersoon, Monique Geerts, email: info@moniquegeerts-coaching.nl, telefoon: 06-15525162.