Wie zijn wij?

Doel

SWM heeft als missie ‘een samenleving waarin iedereen mee kan doen en meetelt’. 2018 was het jaar van de opstart en voorbereiding; in 2019 zijn de werkzaamheden daadwerkelijk van start gegaan. In overleg met de gemeente Molenlanden zijn voor het eerste jaar de volgende hoofddoelen gesteld:

♣ De vrijwilligersorganisaties in de gemeente Molenlanden zijn versterkt in hun functioneren door kennisdeling en deskundigheidsbevordering.

♣ De vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven in de gemeente Molenlanden zijn (waar nodig) gefaciliteerd in de uitvoering van hun bestaande activiteiten en ondersteund in de ontwikkeling van nieuwe ideeën en initiatieven.

♣ Er is meer samenhang en afstemming in het huidige welzijnsaanbod. Er is verbinding tussen de bestaande initiatieven en waar mogelijk worden thema’s in gezamenlijkheid opgepakt en activiteiten vorm gegeven..

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Netwerkorganisatie

SWM is een netwerkorganisatie en verbindt en faciliteert, indien nodig en gewenst, inwonersinitiatieven, verenigingen en stichtingen. 

Deskundigheid

SWM staat naast de andere stichtingen en initiatieven en maakt gebruik van hun deskundigheid en netwerk.

 

Verbinding

SWM zoekt actief de verbinding met bestaande formele en informele maatschappelijke organisaties.

Nieuwe doelgroepen

SWM gaat actief op zoek om nieuwe doelgroepen te bereiken en ondersteunen die nog niet door de huidige stichtingen en initiatieven bereikt worden.

 

w

Weet wat er leeft

SWM weet wat er leeft in Molenlanden en anticipeert hierop. Dit kan de ene keer organiserend,  faciliterend en ondersteunend zijn, maar in andere gevallen kan de regierol gepakt worden, waarbij we streven naar gedeeld eigenaarschap.

 

Samen

WE DOEN HET SAMEN.

Stichting Welzijn Molenlanden ondersteunt bestaande initiatieven in hun welzijnsactiviteiten. SWM neemt geen initiatieven over, maar zoekt bij elke vraag de best passende oplossing vanuit bestaande (vrijwilligers)organisaties en -netwerken. Anders gezegd: SWM richt zich op het versterken van wat er al is en het (helpen) ontwikkelen van wat er nog niet is en waar wel behoefte aan is.

Missie & visie SWM

Missie & visie SWM

Missie

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en meetelt.

Visie

Wij geloven in de kracht van mensen en van reeds bestaande krachten in de gemeente Molenlanden. Die krachten verbinden en benutten is onze uitdaging! Wij zijn er voor alle mensen, omdat iedereen er toe doet. We werken aan een vitale en inclusieve samenleving.
Wij streven naar actieve deelname aan de samenleving voor alle mensen en zetten in op:
1) vergroten van eigen kracht van mensen en van hun netwerk
2) zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen
3) verbinden van initiatieven en organisaties
4) vergroten van gemeenschapszin

Kernwaarden

♣ verbindend
♣ vernieuwend
♣ ondernemend
♣ betrokken en betrouwbaar

Medewerkers SWM

Medewerkers SWM

Het team van Stichting Welzijn Molenlanden bestaat uit:

Bestuur SWM

Bestuur SWM

Meta Carbaat – voorzitter

Jeltien Olivier – secretaris

Clen Bezemer – penningmeester

Mariëlle Hornstra – algemeen bestuurslid

Vacatures SWM

Vacatures SWM

Er zijn op dit moment geen vacatures

Stuur een bericht naar
Welzijn Molenlanden

Wilt u informatie aanvragen of heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons gerust weten. U kunt ons bereiken via ons algemene e-mailadres info@welzijnmolenlanden.nl of contact opnemen met één van onze medewerkers. Ook kunt u het contactformulier hieronder invullen.

11 + 8 =